Elektro a MaR | VBA makra Engineering Base

Technici firmy TECHNODAT připravují pro zákazníky a vlastní potřebu podpůrná VBA makra, která slouží pro rozšíření existujících funkcí platformy Engineering Base. Níže je uveden seznam volně dostupných maker v rámci servisní podpory, které můžete využít pro usnadnění a urychlení procesu tvorby a kontroly Vaší dokumentace.

 

Seznam a popis maker

Vlastní menu

Makro umožňuje přidat do kontextového menu vybraného objektu (zařízení, přístroj, katalog, projekt, dokument…) položku umožňující start dalšího makra. Jako příklad je zde nastaveno přidání položky „Navigovat do katalogu“ pro kontextové menu přístrojů, kabelů a vodičů. Makro je otevřené a uživatel si ho může rozšiřovat dle svých potřeb.

Hromadně založit reporty

Makro hromadně založí pro vybrané položky (přístroje, kabely, umístění) nové reporty s použitím zvolené šablony. V reportech budou nastaveny vazby na funkci stejně, jako u vybraných položek.

Kontrolovat duplicitní materiály

Makro zkontroluje nad celým katalogem hodnoty v atributu Materiál. Pokud budou nalezeny dva přístroje/kabely/vodiče se stejnou hodnotou, vytvoří se ve zprávách informace s odkazem na tyto položky.

Nahradit symbol

Makro se spouští v otevřeném výkrese na jednom nebo i více vybraných symbolech. Nabídne výběr symbolů stejného druhu jako nahrazovaný symbol. Provede náhradu symbolu, zachová však vazbu na přístroj v projektu, otočení symbolu na výkrese atd.

Nastavit atributy Z katalogu

Pomocí tohoto makra lze v daném katalogu pro všechny vyplněné atributy nastavit Vlastnosti atributu na typ „Z katalogu“. Vynechány jsou atributy označení, komentář, doplňkový komentář, materiál a atributy typu Boolean.

Navigovat do katalogu

Makro provede navigaci z objektu (přístroj, kabel, vodič) v projektu do preferovaného katalogu na záznam s materiálem, který je přiřazen k tomuto objektu.

Přečíslovat listy

Makro na zvoleném výkrese vzestupně přečísluje listy výkresu a reportu (např. po odstranění nebo přejmenování některých listů). Pořadí listů zůstane zachováno a v případě reportu bude při číslování dalších listů vzat v úvahu jeho reálný počet stránek.

Prohodit cíle kabelu

Makro umožňuje uživatelsky u vybraných kabelů prohodit jejich cíle. Pokud oba cíle kabelu obsahují po jednom objektu (přístroj nebo umístění), tak proběhne vzájemné prohození cílů (Cíl1 a Cíl2). V případě více objektů v cíli některého kabelu je zobrazeno hlášení a funkce neproběhne.

Sloučit katalogy

Makro umožňuje přihrát do vybraného katalogu záznamy z dalších katalogů.

Uložit report do souboru Excel

Makro spuštěné na list typu Report uloží data vloženého pracovního seznamu jako soubor XLS.

Vložit mezeru před

Makro vloží před vybraný list mezeru v číslování - tj. vybranému listu a všem následným bude zvednuto číslo listu o jedna.

Zrušit mezeru před

Makro zruší mezeru v číslování před vybraným listem - tj. vybranému listu a všem následným bude zmenšeno číslo listu o jedna.

Přístup pro registrované uživatele

Makra jsou dostupná na stránkách servisní podpory. Přístupové údaje (uživatel a heslo) naleznete ve své servisní smlouvě nebo ve smlouvě o poskytnutí software mezi Vámi a společností TECHNODAT. V případě že nemáte uvedená data k dispozici, tak kontaktujte oprávněnou osobu ve Vaší firmě. 

Přístup pro registrované uživatele


Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.